قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
200٫000 روانشناسی رابین رابرتسون ساره سرگلزایی بنیاد فرهنگ زندگی یونگ شناسی کاربردی
180٫000 روانشناسی جیمز هالیس فریبا مقدم بنیاد فرهنگ زندگی مرداب روح
280٫000 روانشناسی و موفقیت مورین مورداک سیمین موحد انتشارات بنیاد فرهنگ زندگی ژرفای زن بودن
250٫000 روانشناسی رابرت الکس جانسون سیمین موحد بنیاد فرهنگ زندگی زندگی نزیسته ات را زندگی کن
280٫000 روانشناسی و موفقیت کارول.اس پیرسون هیو.کی مار کاوه نیری بنیاد فرهنگ زندگی زندگی برازنده من
160٫000 روانشناسی کار و تجارت ماری بافت ناهید سپهرپور بنیاد فرهنگ زندگی رازهای مدیریت وارن بافت
150٫000 روانشناسی ورنا کست ساره سرگلزایی بنیاد فرهنگ زندگی تقدیر مردان
150٫000 روانشناسی ورنا کست ساره سرگلزایی بنیاد فرهنگ زندگی تقدیر زنان
160٫000 روانشناسی رابرت الکس جانسون نیلوفر نواری بنیاد فرهنگ زندگی تحلیل کاربردی خواب و رویا
170٫000 روانشناسی گای کارنو فرشید قهرمانی بنیاد فرهنگ زندگی پدران غایب
150٫000 روانشناسی عشق و ازدواج داریل شارپ سیمین موحد بنیاد فرهنگ زندگی ازدواج رنج مقدس