قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
100٫000 شعر ایرانی فرشته رفیقیان بدخشان یک نقطه از اردیبهشت