قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
100٫000 شعر ایرانی فرشته رفیقیان بدخشان یک نقطه از اردیبهشت
200٫000 تجارت محمد بدخشان نوآوران سینا کتاب فروشی (راهنمای عملی راه اندازی کار و کسب کتاب در ایران)