قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
130٫000 انوش شهابی قطره یادنامه فریدون فروغی (قطره)