قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
250٫000 شعر ایرانی امید مهدی نژاد سپیده باوران یک بغل کاکتوس
120٫000 شعر ایرانی امید مهدی نژاد و محمدمهدی سیار سپیده باوران دادخواست (100شعر اعتراض)