قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
22٫000 کودک و نوجوان احمد شاملو تصویرگر: مهردخت امینی خانه ادبیات یه شب مهتاب( شبانه)
170٫000 شعر ایرانی احمد شاملو نگاه هوای تازه
180٫000 شعر خارجی احمد شاملو،ع.پاشایی چشمه هایکو شعر زاپنی از آغاز تا امروز
150٫000 فیلمنامه احمد شاملو نگاه میراث
120٫000 کودک و نوجوان احمد شاملو چشمه ملکه سایه ها
280٫000 داستان خارجی روبر مرل احمد شاملو نگاه مرگ کسب و کار من است
430٫000 شعر ایرانی احمد شاملو مجموعه آثار شاملو (دفتر چهارم، ترجمه نمایشنامه ها)
800٫000 شعر ایرانی احمد شاملو نگاه مجموعه آثار احمد شاملو (دفتر یکم)
375٫000 شعر ایرانی احمد شاملو نگاه مجموعه آثار احمد شاملو (دفتر سوم، ترجمه داستان کوتاه)
350٫000 شعر ایرانی احمد شاملو نگاه مجموعه آثار احمد شاملو (دفتر دوم، ترجمه شعرهای جهان)
1٫500٫000 مجموعه اشعار احمد شاملو نگاه مجموعه آثار احمد شاملو (3جلدی)
320٫000 ادبیات احمد شاملو چشمه مثل خون در رگ های من (نامه های احمد شاملو به آیدا)
300٫000 تاریخ احمد شاملو چشمه گیل گمش
110٫000 شعر ایرانی احمد شاملو مروارید گزینه اشعار احمد شاملو (جیبی)
210٫000 شعر ایرانی احمد شاملو مروارید گزینه اشعار احمد شاملو
200٫000 فرهنگ احمد شاملو مازیار کتاب کوچه دفتر دوم
220٫000 شعر ایرانی احمد شاملو محمد حقوقی نگاه شعر زمان ما 01 (احمد شاملو)
125٫000 داستان خارجی آنتوان دوسنت اگزوپری احمد شاملو نگاه شازده کوچولو (همراه با سی دی)
150٫000 داستان خارجی آنتوان دو سنت اگزوپری احمد شاملو نگاه شازده کوچولو
140٫000 نمایشنامه فدریکو گارسیا لورکا احمد شاملو چشمه سه نمایشنامه (عروسی خون. یرما. خانه برنارد آلبا)
100٫000 داستان طنز احمد شاملو مازیار روزنامه ی سفر میمنت اثر ایالات متفرقه امریغ
110٫000 ادبیات احمد شاملو چشمه تهران، خیابان آ شیخ هادی
135٫000 شعر ایرانی احمد شاملو مروارید باغ آینه
80٫000 ادبیات نامه های احمد شاملو چشمه امید آفتابی من!
550٫000 مجموعه اشعار احمد شاملو نگاه احمد شاملو،مجموعه اشعار