قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
63٫000 داستان خارجی آلن دو باتن مهرناز مصباح به نگار یک هفته در فرودگاه
220٫000 هنر آلن دو باتن،جان آرمسترانگ مهرناز مصباح چشمه هنر همچون درمان
300٫000 رمان خارجی آلن دو باتن زهرا باختری چترنگ سیر عشق
190٫000 روانشناسی آلن دو باتن عرفان ثابتی ققنوس تسلی بخش های فلسفه
150٫000 روانشناسی و موفقیت آلن دو باتن گلی امامی نیلوفر پروست چگونه می تواند زندگی شما را دگرگون کند