قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
160٫000 رمان خارجی پائولو کوئیلو آرش حجازی آرام یازده دقیقه (لوکس)(نی نگار)
120٫000 داستان خارجی پائولو کوئیلو آرش حجازی کاروان شیطان و دوشیزه پریم
200٫000 داستان خارجی پائولو کوئیلو آرش حجازی کاروان زهیر
180٫000 داستان خارجی پائولو کوئیلو آرش حجازی کاروان بریدا