بابا لنگ دراز / مقایسه ترجمه

30 تیر 1397


#بابا_لنگ_دراز
#مقایسه_ترجمه
نوشته: #جین_وبستر
📚 @klidar

📙مترجم: #مهرداد_مهدویان
#نشر_قدیانی

با خودم عهد کرده‌ام که شب‌ها هرگز و هرگز درس نخوانم؛ ولو آن‌که صبح چند تا تکلیف هم داشته باشم. به جای آن فقط کتاب‌های ساده می‌خوانم. می‌دانید بابا، مجبورم این کار را بکنم. چون هجده سالی که پشت سر گذاشته‌ام پوک است.
باباجان باور نمی‌کنید که ذهنم چقدر تنبل شده است. خودم تازه فهمیده‌ام که چقدر از قافله عقبم. خیلی از چیزهایی را که بچه‌ها در محیط خانه و خانواده و یا در کتابخانه یاد گرفته‌اند، نمی‌دانم.
ص 38

📕 مترجم:  #محسن_سلیمانی
#نشر_افق

من یک قرار سفت و سخت با خودم گذاشته‌ام: این‌که هرچقدر هم که درس‌های خواندنی داشته باشم، هیچ‌وقتِ هیچ‌وقت، شب‌ها درس نخوانم و در عوض کتاب‌های معمولی بخوانم. همان‌طور که می‌دانید این کار خیلی لازم است. چون من هجده سال را با ذهنی خالی پشت سر گذاشته‌ام. باباجون نمی‌دانید ذهنم چه ژرفنای جهل عمیقی است.
تمام چیزهایی که دخترهایی با خانواده‌ی درست و حسابی و خانه و زندگی و دوست و کتابخانه با علاقه یاد گرفته‌اند، حتی به گوش من هم نخورده.
ص 46

📒مترجم: #داریوش_شاهین
#نشر_ابرسفید

من با خودم عهدی بسته‌ام که هرگز آنرا نخواهم شکست: هرچقدر تکلیف مدرسه داشته باشم هرگز، هرگز آن را شب انجام نمی‌دهم. به جای آن کتاب‌های معمولی می‌خوانم. خیلی مورد احتیاج است.
چون هجده سال را هیچ و پوچ تلف کرده‌ام و باید جبران آن سال‌ها را بکنم. حالا من متوجه گردیده‌ام که مغزم چقدر خالی است. من تاکنون از تمام مطالبی که یک دختر با پدر و مادر می‌داند و آن‌ها را در کتاب مطالعه کرده، غافل بوده‌ام.
ص 48

📗daddy long legs
Jean Webster

I have a new unbreakable rule: never, never to study at night no matter how many written reviews are coming in the morning. Instead, I read just plain books--I have to, you know, because there are eighteen blank years behind me. You wouldn't believe, Daddy, what an abyss of ignorance my mind is; I am just realizing the depths myself. The things that most girls with a properly assorted family and a home and friends and a library know by absorption, I have never heard of.
 دیدگاه های شما