شعر امروز / ناصرالدین شاه قاجار

28 مرداد 1397


#شعر_امروز 

🌺 بهارانه
✍️ #ناصرالدین_شاه_قاجار


چون فصل بهار آمد گشتیم به باغ اندر
حوری صفتان دیدیم در سبزه و راغ اندر

از جعد چو سنبلشان سنبل به خجالت بر
وز لاله نعمانشان هر لاله به داغ اندر

از بوی گل و نسرین گشتیم خجل در باغ
تا نکهت نسرین‌شان آمد به دماغ اندر

در هر چمنی دستی در گردن جانانی
در هر طرفی مستی صهبا به ایاغ اندر

چون چهره ی مهر از غرب بنهفت رخ خود را
طوطی‌صفتان گشتند در چهره زاغ اندر

در آن شب دیجوری از روی منورشان
صد مشعله افروزان بر جای چراغ اندر

تا زیب گل و سنبل شد زمزمه بلبل
بگذار تو باغ دل پژمرده به زاغ اندر

🔹دیوان ناصرالدین شاه/ انتشارات ابریشمی/ چاپ اول 1394


مجلس ما چو بهشت آمده در فصل بهار
خیز ای ساقی گلرخ، قدح باده بیار

باده‌ی همچو گل سوری با لعل بدخش
باده‌ی همچو دل عاشق با روی نگار

باده‌ی صاف چو دل‌های محبان خدا
تلخ چون زاهد نامعتبر ناهنجار

تا به کی مانم در بند خیال تو اسیر
تا به کی باشم از دست غمت زار و نزار

عاشقان را به سر کوی تو نه راه و نه بار
سوگواران را بهر تو نه خواب و نه قرار

🔹دیوان اشعار ناصرالدین شاه قاجار/ تصحیح محمدباقر اعتضادی/ انتشارات بنگاه مطبوعاتی قائم مقام/ 1334


📚 @KLIDAR
عکس: ناصرالدین شاه (نشسته در طرف راست) و عزیزالسلطان (ایستاده) در شکارگاهدیدگاه های شما