چند شعر از #اکبر_اکسیر:

27 اسفند 1396


#شعر_امروز

چند شعر از #اکبر_اکسیر:

📚 @klidar

رخش، گاری‌کشی می‌کند
رستم، کنار پیاده‌رو سیگار می‌فروشد
سهراب، ته جوب به خود می‌پیچد
گردآفرید، از خانه زده بیرون
مردان خیابان، برای تهمینه بوق می‌زنند
و ابوالقاسم، برای شبکه سه
سریال جنگی می‌سازد
وای...
موریانه‌ها به آخر شاهنامه رسیده‌اند


ا⬜️ا


با اجازه محیط زیست
دریا، دریا دکل می‌کاریم
ماهی‌ها به جهنم!
کندوها پر از قیر شده‌اند
زنبورهای کارگر به عسولیه رفته‌اند
تا پشت بام ملکه را آسفالت کنند
چه سعادتی!
داریوش به پارس می‌نازید
ما به پارس جنوبی!


ا⬜️ا


ملیحه می داند
به تمام بانک ها بدهکارم جز بانک خون
این شعار را جدی بگیریم:
اهدای خون، اهدای زندگیست
فردوسی سی سی سی به زبان فارسی
خون اهدا کرد
فارسی را از مرگ حتمی نجات داد
ما به فردوسی بدهکاریم
فردوسی مرسی، یاشا
اجرکم عندالله!


ا⬜️ا


آپشن

تمام پرایدها سه آینه دارند:
آینه‌ی سمت راست، آینه‌ی سمت چپ، آینه‌ی عقب جز پراید من که چهار آینه دارد:
آینه‌ی سمت راست، آینه‌ی سمت چپ، آینه‌ی عقب و آینه‌ی ملیحه در داشبورد!


ا⬜️ا


رایانه تا رسید
مادر به اینترنت پیوست
پدر به رحمت ایزدی
و شام ما
در بشقاب‌ پشت بام خانه کپک زد
میلی داشتی به آدرس من ایمیل بزن: ...www.wc


@KLIDARدیدگاه های شما