نامه به یک کشیش

13 بهمن 1396


هرگز به کلیسا نپیوست و غسل تعمید نپذیرفت

#چند_سطر_کتاب

با اینکه بر اثر سرخوردگیِ سیاسیِ ناشی از بربادرفتن امید و آرزوهای جبهه خلق، در اواخر دهه ۱۹۳۰، و با خشونت‌های فاشیسم‌های سرخ و سیاه، به تاکید بر امور و مسائل دینی کشیده شد، و با اینکه تجارب عرفانی مکرری که بر او روی نمودند او را با آیین کاتولیک مناسبات نزدیک بخشیدند، با این همه هرگز به کلیسا نپیوست و غسل تعمید نپذیرفت و علی‌رغم اینکه گرایشش به آیین کاتولیک خالصانه و مخلصانه بود، نظری بسیار نقادانه نسبت به کلیسا، به عنوان یک نهاد دیوانسالارانه داشت؛ و انتقاداتش به این نهاد بیشتر جنبه اخلاقی داشت و بر آلودگی معنوی، اخلاق چندپهلو و ریاکارانه و مزوّرانه و باورپُرسی (تفتیش عقاید) و بی‌مدارایی کلیسا انگشت تاکید می‌نهاد، اگر چه ضدتعقل‌گراییِ این نهاد نیز در این موضع نقادانه بی‌تاثیر نبود.

از پیش‌گفتار کتاب

📘نامه به یک کشیش
#سیمون_وی
ترجمه: فروزان راسخی
#نشر_نگاه_معاصر
@KLIDARدیدگاه های شما