دروغ‌های پراکنده‌ای که رعیت نباید بفهمد دروغ است!

01 مرداد 1397در نظام خودکامه، سیاست، مجموعه دروغ‌های پراکنده‌ای است که رعیت نباید بفهمد دروغ است.
در نظام سیاسی دموکراتیک، سیاست، مجموعه دروغ‌های سیستماتیکی است که حاکم و شهروند هر دو می‌دانند دروغ است.
 


#چند_سطر_کتاب   #سیاست_و_جامعه

در نظام سیاسی کهن (خودکامه)، سیاست، مجموعه دروغ‌های پراکنده‌ای است که  رعیت نمی باید بفهمد که دروغ است وگرنه کارایی خود را از دست می‌دهد، و برای حفظ نظم ناگزیر باید به زور متوسل شد تا رسوایی به شورش نینجامد. در نظام سیاسی مدرن (دموکراتیک)، سیاست، مجموعه دروغ‌های سیستماتیکی است که گوینده (حاکم) و شنونده (شهروند) هر دو می‌دانند دروغ است، باوجوداین مشکلی هم پیش نمی‌آید و این دروغ‌گویی سازمند، کارایی خود را دارد و آشکار بودن آن، جایگزینی آن را با زور اقتضا نمی‌کند؛ زیرا در نظام استبدادی، سیاست، رقابت قدرتی است غریزی و عریان، پس در غیاب تزویر فقط زور سازگار است.
اما در نظام دمکراتیک، سیاست، رقابت قدرتی است که به جامه قواعد تأمینی در آمده است. چنین سیاستی ماهیتاً رقابت قدرت است؛ پس هرگونه سخن از مردمی بودن، ملت، میهن، آبادانی و... به یک معنا دروغ است. کمترین دلیل آن اینکه هیچ سیاستمداری حاضر نیست این اهداف مطلوب به دست دیگری تحقق پذیرد. پس اصل مطلب و اصل مطلوب قدرت است و اهداف و آرمان‌ها و اوصافی که اشاره شد، در بهترین حالت در کنار آن قرار می‌گیرد، و بنابراین متمرکز کردن ادعا بر آن‌ها دروغ است.
ص 90
📚 @klidar

📗دفاع از عقلانیت (تقدم عقل بر دین، سیاست و فرهنگ)
📕#مرتضی_مردیها
📒#نشر_نقش_و_نگار
📗قیمت: 18000 توماندیدگاه های شما